(វីដេអូ)៖ លោក Nicolas Maduro ហៅលោក Nayit BUkele ជាអាយ៉ងរបស់ពួកចក្រពត្តិនិយម