(វីដេអូ)៖ វត្តមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Le Keqiang ក្នុងប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន