(វីដេអូ)៖ ធនាគារពិភពលោកត្រៀមខ្លួនជួយគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នៅកម្ពុជា