(វីដេអូ)​៖ ចិនមានជំនឿចិត្តនឹងទទួលបានការនាំចូលទំនិញគិតជាទឹកប្រាក់ជាង១ Trillion ដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល១៥ឆ្នាំ