(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល អញ្ជើញបើកបវេសនកាល ឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ២០១៩-២០២០ នៅសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល