ម៉ាឡេស៊ី ដាក់វិស័យ «ទេសចរណ៍សុខភាព២០២០» ជាគោលដៅសំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច