ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ម៉ោង០៨ និង១០ព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា