(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីទំនើបភាវូបនីយកម្មខ្មែរ ក្រោមប្រធានបទ ការលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រិន