ឯកឧត្តម ប្រធានាធិបតីប្រទេសហុងគ្រី អញ្ជើញទស្សនាប្រាសាទនានា នៅខេត្តសៀមរាប