បទ៖​ ៩វិច្ឆិកា អំបុកខ្មែរ ថែជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ (ជិន វឌ្ឍនា និង អ៊ុង នីនិច)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

បទ៖​ ៩វិច្ឆិកា អំបុកខ្មែរ ថែជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ (ជិន វឌ្ឍនា និង អ៊ុង នីនិច)

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង

លំនាំបទ៖ ក្រមុំតែងខ្លួន

ច្រៀងដោយ៖ លោកជិន វឌ្ឍនា និង កញ្ញា អ៊ុង នីនិច

រចនារូបភាព៖ លោក ស៊ីវ សុខខឿន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា