បទយកការណ៍ស្តីពី«ពុទ្ធបញ្ញត្តនៃអង្គកឋិនទាននិងសំភារៈបរិក្ខាប្រគេនចំពោះសង្ឃ»

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា