អង្គវិបស្សនាការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរកម្ពុជា គ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសង្គ្រោះ​ជនពិការដោយសារមីន