បទចម្រៀង៖ បណ្តាំសាដៀវ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ សូមជូន

បទចម្រៀង៖ បណ្តាំសាដៀវ

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង

និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក រិន ធីរ៉ា

ប្រគុំសាដៀវដោយ៖ លោក ចិក សំណាង

ប្រគុំប៉ីពកដោយ៖ លោក ហួត ហួន

ប្រគុំទ្រអ៊ូដោយ៖ លោក យន់ ប៊ុនទៀង

ថតដោយ៖ នី

កាត់វីដេអូដោយ៖ តាអន ស៊ីថា

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា