កម្មវិធី ទទកព័ត៌មានពេលព្រឹក ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩