(វីដេអូ)៖ ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង និងបាក់ដីនៅប្រទេសកាម៉ារ៉ូន បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់១២នាក់ហើយ