(វីដេអូ)៖ ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅអ៊ីរ៉ាក់ច្រៀងបទ Baby Shark ចំពេលមានអំពើហិង្សាថ្មីៗក្នុងប្រទេស