(វីដេអូ)៖ ទូកងចំនួនពីរទទួលបានការឧបត្តម្ភពីក្រុមហ៊ុន ទ្រីភាពគ្រុប