(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ កៀរគររកមូលនិធិ ជួយឧបត្ដម្ភដល់កីឡាករទូកង តេជោកែវវិជ័យបារមីចៅសែន