(វីដេអូ)៖ ទទក ព័ត៌មានពេលល្ងាច ម៉ោង៥ ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩