(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថា មន្ទីរពេទ្យថ្មីធំៗចំនួនបួននឹងរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ២០២២