គ្រោះរញ្ជួយដីនៅហ្វីលីពីន«ផ្តាច់ជីវិតមនុស្ស២នាក់ និង៥០នាក់ទៀតរងរបួស»