(វីដេអូ)៖ ព្រះរាជពិធីបុណ្យខួប ១៥ព្រះវស្សា នៃការគ្រប់គ្រងព្រះបរមសិរីរាជ្យសម្បត្តិ របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ