កិច្ចប្រជុំប្រកាសផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបឋមផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឆ្នាំ២០១៨