(វីដេអូ)៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅអាហ្សង់ទីន