(វីដេអូ)៖ ភាពតានតឹងជុំវិញបញ្ហា Brexit របស់ចក្រភពអង់គ្លេស