(វីដេអូ)៖ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៥១ អាណត្តិទី២