(វីដេអូ)៖​ ទទក ព័ត៌មានពេលរសៀល ម៉ោង៣ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩