(វីដេអុ)៖ ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពី សិទ្ធធ្វើកូដកម្ម និងធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី