(វីដេអូ)៖ លោកជំទាវ ជា ច័ន្ទទេវី ដង្ហែអង្គកឋិនទានសាមគ្គីចូលទៅកាន់វត្តជេតពន