(វីដេអូ)៖​ ឯកឧត្តម វេង សុខុន ដង្ហែអង្គកឋិនទានសាមគ្គីចូលទៅកាន់វត្ត មង្គលគិរី ហៅវត្ត ដូនមាស