(វីដេអូ)៖ សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ដើម្បីឈានដល់ការផ្តល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាម៉ារ៉ាកេស