(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ សេង ផល្លី បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៌ពីប្រទេស វៀតណាម