(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ត្រាំ អ៊ីវតឹក អញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ ក្រោយពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទូរគមនាគមន៌