(វីដេអូ)៖ ទទក ព័ត៌មានពេលរសៀល ម៉ោង ៣ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩