កម្មវិធី ទទកព័ត៌មានពេលព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩