(វីដេអូ)៖ នាទីកសិកម្ម : ការចិញ្ចឹមមាន់ក្នុងស្រុកយកសាច់