(វីដេអូ)៖ វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌកំបូល អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩