(វីដេអូ)៖ បាតុករក្នុងប្រទេស ស៊ីលី នៅតែបន្តប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប៉ូលីស