(វីដេអូ)៖ ផ្ទុះបាតុកម្មការប៉ុនប៉ងបន្តកានអំណាចអាណត្តិទី៣របស់ប្រធានធិបតី Alpha