(វីដេអុ)៖ អ្នកឧញ៉ា គិត ម៉េង បើកកិច្ចប្រជុំសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា