(វីដេអូ)៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីហានីភ័យនៃការបើកបរក្រោមឥតទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹង និងមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព