(វីដែអូ)៖ ឯកឧត្តម យួក ង៉ុយ ចាត់ទុកពិពណ៌អប់រំរបស់អាស៊ីអឺរ៉ុប គឺជាការបង្ហាញផ្លូវរបស់និស្សិត