(វីដែអូ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ផ្សព្វផ្សាយដល់មន្ត្រីរាជការ អំពីវិធានការចាំបាច់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់សភាពការនាពេលបច្ចុប្បន្ន