(វីដេអូ)៖ មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនព្រះកុសមៈ នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្តល់សេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅដើមឆ្នាំ២០២០