(វីដេអូ)៖ ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ( ម៉ោង ៣រសៀល ) ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩