កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ ទទកព័ត៌មានពេលព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩