(វីដេអូ)៖ អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបញ្ជាក់ថា​ ការព្យាបាល និងវះកាត់ភ្នែកឡើងបាយជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃ គឺជាកាយវិការមនុស្សធរ៌មិនអាចកាត់ថ្លៃបាន