បទយកការណ៍ស្តីពី«ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ជាចំណេះដឹងថ្មីបង្កើននូវសមត្ថភាពស្រ្តី»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង.មុន្នីរ៉ា