បទយកការណ៏ស្តីពី«រួមគ្នាលើកកម្ពស់អំបុកដើម្បីរក្សាព្រលឹងជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាកសិករ»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោក ហុក សុខរិន ២២ ១០ ១៩៖