ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ ពិសាអំបុកការពារ ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ ពិសាអំបុកការពារ ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ច្រៀងដោយ៖ លោកតា កំពូល ពេជ្រ, លោក ឡុង ឆាយ និង លោក សាន សុវណឌឿន

ថត និងកាត់តដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណ ម៉ោង​២០ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz